Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Základné informácie

    Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica je 8 triedna materská škola, z toho 4 triedy sú elokované na Dedovci 1747, Považská Bystrica. Materskú školu navštevuje 171 detí, z toho 87 detí je v triedach na Dukelskej a 84 na Dedovci. Od 1. 9. 2012 je MŠ Dukelská právnym subjektom. Zriaďovateľom je Mesto Považská Bystrica.

    Pri Materskej škole, Dukelská 977 v Pov. Bystrici je školská jedáleň a školská jedáleň na Dedovci. Materská škola je s celodennou výchovou a vzdelávaním. Prevádzka v triedach na Dukelskej je od 06,00 do 16,00 hodiny a v triedach na Dedovci od 6,15 do 16,00 hodiny.

SAM_0500.JPGZákladné identifikačné údaje:

Názov školy:  Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica
Adresa:  Dukelská 977, 017 01 Považská Bystrica
Štatutár: Mgr. Oľga Balušíková
Zriaďovateľ:  Mesto Považská Bystrica

IČO: 42276624
DIČ: 2023583067

Telefón riaditeľňa: 0911335994
e-mail MŠ: msdukelska@povazska-bystrica.sk
web stránka: www.msdukelska.sk

Telefón školská jedáleň: 042/4362 461

e-mail: sjdukelska@gmail.com


Elokované triedy Dedovec:
Adresa: Dedovec 1747, 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 042/4362300
e-mail: msdedovec@povazska-bystrica.sk


Vedúci zamestnanci:


 
Meno a priezviskoFunkcia
Mgr. Oľga Balušíkováriaditeľka MŠ Dukelská
Vladimíra Mieresovázástupkyňa riaditeľky MŠ Dukelská
Janka Kurusovázástupkyňa riaditeľky MŠ - ET Dedovec
Zuzana Beniatkovázástupkyňa riaditeľky MŠ - ET Dedovec
Božena Smadišovávedúca ŠJ Dukelská
Iveta Možutíkovávedúca ŠJ Dedovec

 riadi.jpg     zast1.jpg     smadis.jpg
Mgr. Oľga Balušíková       Vladimíra Mieresová        Božena Smadišová

         

   Triedy na Dukelskej ulici sídlia v dvojpodlažnej typizovanej budove, súčasťou, ktorej je v hospodárskom pavilóne na prízemí školská jedáleň, na poschodí práčovňa a riaditeľňa. V budove sú aj dve oddelenia detských jaslí, ktorých zriaďovateľom je taktiež Mesto Považská Bystrica. 

     V bývalej piatej triede je pohybovo-relaxačné centrum s telocvičňou a saunou. Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, počítačmi, digitálnymi hračkami /tablety, Bee-Boty/. V každej triede je prístup na internet.

SAM_0572.JPGSAM_0579.JPG 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_0601.JPGSAM_0591.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as45m.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavenosť tried hračkami, učebnými zdrojmi pre deti i pedagóga je na primeranej úrovni pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu.
     Areál je susediaci s pešou zónou, umiestnený v pokojnej časti sídliska Lány neďaleko detského športového ihriska a dopravného ihriska.

 

Pravidelne organizované aktivity:    Navštevované aktivity:
Šarkaniáda
Dni otvorených dverí
Deň jablka
Október mesiac úcty k starším Mikulášska besiedka
Vianočná besiedka
Celoškolský karneval
Deň detskej knihy
Deň Zeme
Stavanie mája
Deň matiek
Deň detí
Predplavecká príprava
Rozlúčky s MŠ
 
CVČ - deti III. a IV. triedy sa cyklu podujatí Bezpečné dieťa a O vzácnej kvapke
- pravidelné spoločné stretnutia – vzájomná prezent. poz., prác, výmena darčekov, spo.né športovanie v telocvični ZŠ.
- Ukážka vyučovania v I. ročníku ZŠ a vyučovania cudzích jazykov
– účasť našich detí na olympiáde poriadanej základnou školou
ŠZŠI – učili sme zdravé deti správne vnímať deti trvalo žijúce s poruchami – hry, výmena darčekov
Knižnica – pravidelné návštevy v knižnici na SNP detí III. a IV. triedy – výchova knihou a ku knihe
Škovránkari – zapojenie detí speváckeho krúžku do tejto speváckej súťaže
ZUŠ – hudobný odbor – účasť na výchovnom koncerte
SZUŠ – spolupráca pri vedení speváckeho krúžku
Olympiáda detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pov. Bystrica – účasť detí MŠ, pomoc pri organiz. a sponzor. zabezpečovaní odmien pre deti
Otvára sa letu brána – deti vystúpia s kult. pásmom

      Realizujeme projekty, ktoré smerujú k celostnému rozvoju dieťaťa so zreteľom na nonkognitívne spôsobilosti, v ktorých je obsiahnutá aj výchova k zdravému životnému štýlu v jeho telesnej i duševnej oblasti, k utváraniu a rozvíjaniu komunikácie v materinskom jazyku, a tiež v cudzích jazykoch.

  • ,,Pohybom ku zdraviu tela i duše"
  • „Bezpečne s Dopraváčikom“
  • „Malí plavčíci“

´   Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu s názvom: Kamaráti Maťka, Kubka a Dedováčika. Uvedený školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu Dieťa a svet, ktorý určuje základné požadované spôsobilosti pre predprimárne vzdelávanie a vychádza z humanistických princípov v predškolskej výchove a vzdelávaní.


 


946727

Úvodná stránka