Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Základné informácie

  dedovacik – kópia.jpg  Materská škola Dedovec 1747, Považská Bystrica sa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 56/2012 zo dňa 24.8.2012 stala Elokovaným pracoviskom Materskej školy Dukelská 977 v Považskej Bystrici.

as53m.jpg   Budova nachádzajúca sa v mestskej časti Dedovec bola zverená vrátane pozemku, školskej záhrady, inventára, strojov a DHM s účinnosťou od 1.9.2012 do správy Materskej školy, Dukelská 977, Považská Bystrica na plnenie jej verejnoprospešných funkcií. Elokované triedy sa tak schválením dodatku k zriaďovacej listine MŠ Dukelská stali jej súčasťou.

   V budove sa nachádzajú 4 triedy, v ktorých je 84 detí vo veku 2-6 rokov. Zo 16 pracovníkov sú 8 pedagógovia, 7 nepedagogickí pracovníci. Dve kuchárky zabezpečujú prevádzku školskej kuchyne a jedálne.

    Vedúcimi pedagogickými zamestnankyňami v Elokovaných triedach na Dedovci sú: zástupkyňa riaditeľky MŠ Janka Kurusová a zástupkyňa riaditeľky MŠ Zuzana Beniatková.

Adresa: Dedovec 1747, 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 042/4362300
e-mail: msdedovec@povazska-bystrica.sk  

    Elokované triedy na Dedovci sídlia v typizovanej pôvodne 5-triednej budove pozostávajúcej z dvoch pavilónov navzájom prepojených hospodárskou časťou. Časť druhého pavilónu, (jedna trieda s príslušenstvom) sa nevyužíva.
     Súčasťou budovy je veľká spoločenská miestnosť, telocvičňa, sauna, bazén,práčovňa, samostatná plynová kotolňa, priľahlý školský areál s detským ihriskom a malými športoviskami.
    V rámci projektu Otvorená škola je telocvičňa v prenájme na cvičenie žien pod vedením zástupkyne riaditeľky MŠ.

as96m.jpg  as81m.jpg

    Každá trieda je vybavená počítačom a digitálnymi hračkami /tablety, Bee-Boty/. Vybavenosť tried hračkami a didaktickými pomôckami je dobrá a umožňuje spájať detské spontánne činnosti s cieľavedomou prácou a učením.
    Blízke okolie /les, potok, mierny svah/ umožňuje priame pozorovanie prírody a uskutočňovanie sezónnych činností.
 

Pravidelne organizované aktivity: Navštevované aktivity:

Týždeň športových aktivít -jeseň
Najkrajší šarkan
Zdravé maškrty – ochutnávka
Tvorivá dielňa „ Čo prináša jesenná príroda“
Posedenie pri stromčeku s Mikulášom
Tvorivá dielňa“ Chystáme sa na Vianoce“
Kamaráti snehuliaci
Fašiangový karneval
Tvorivá dielňa „Maľované vajíčko“
Knižka moja kamarátka
Sadenie stromčekov a zelene pri príležitosti Dňa zeme
Turistické vychádzky
Slávnostná akadémia ku Dňu matiek
Školská športová olympiáda
Deň plný hier pri príležitosti Dňa detí
Rozlúčka predškolákov s MŠ
Nočná škôlka
Predplavecká príprava v MŠ
Saunovanie detí

Výtvarný krúžok

Prípravný ročník ZUŠ -hudobný odbor

Športový krúžok

Hudobno-pohybový krúžok
Bábkové divadlá hrané učiteľkami MŠ
Medializácia aktivít v oblastných novinách
Prezentácia prác detí vo výkladoch dvoch obchodov

Návštevy dopravného ihriska
CVČ Bezpečné dieťa
CVČ Eko škôlka
Návštevy knižnice na SNP
ZŠ návšteva v prvej triede a na akciách školy
Deň narcisov
Otvára sa letu brána
4x profesionálne divadlo v MŠ
Prípravný ročník ZUŠ – hudobný odbor
Petro-Pavlovské slávnosti prezentácia MŠ
Projekt Bezpečné dieťa
Projekt Zdravý úsmev
Olympiáda hviezdičiek
Súťaž v speve „Škovránok“
Iné podľa ponuky 


 

 

    Realizujeme projekty, ktoré smerujú k celostnému rozvoju dieťaťa so zreteľom na nonkognitívne spôsobilosti, v ktorých je obsiahnutá aj výchova k zdravému životnému štýlu v jeho telesnej i duševnej oblasti, k utváraniu a rozvíjaniu komunikácie v materinskom jazyku, a tiež v cudzích jazykoch.

  • ,,Predplavecká príprava"
  • ,,Malí cyklisti"
  • ,,Zdravý úsmev"
  • ,,Uži si loptu"
  • ,,Bezpečná škôlka"

    Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu s názvom: Kamaráti Maťka, Kubka a Dedováčika. Uvedený školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý určuje základné požadované spôsobilosti pre predprimárne vzdelávanie a vychádza z humanistických princípov v predškolskej výchove a vzdelávaní.


 


 


946712

Úvodná stránka