Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Vitajte na stránke!

Milí rodičia, vážená verejnosť,

    vítam Vás na webovom sídle našej materskej školy. K 1. 9. 2012 škola zaznamenala významnú zmenu v súvislosti s prechodom na právnu subjektivitu.
    Od tohto dátumu Materská škola, Dukelská 977 s bývalou Materskou školou, Dedovec 1747 tvoria jeden právny subjekt s názvom Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica. Súčasťami uvedenej školy sú Elokované triedy na Dedovci, Školská jedáleň na Dedovci a Školská jedáleň na Dukelskej.
    Spolu má materská škola osem tried, z toho štyri na Dukelskej ulici a štyri na Dedovci, do ktorých teraz chodí 171 detí, čo je maximálne využitie kapacity.
    Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje šestnásť  pedagogických zamestnancov s kvalifikáciou pre predprimárne vzdelávanie, v zvyšovaní ktorej všetci pokračujú zapojením sa do Projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. Výchovno-vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa Školského vzdelávacieho programu Kamaráti Maťka, Kubka a Dedováčika.
    Vedúcimi pedagogickými zamestnancami sú: Mgr. Oľga Balušíková, riaditeľka MŠ, pôsobí na Dukelskej, Vladimíra Mieresová, zástupkyňa riaditeľky MŠ, pôsobí na Dukelskej, Janka Kurusová, zástupkyňa riaditeľky MŠ, pôsobí na Dedovci, Zuzana Beniatková, zástupkyňa riaditeľky MŠ, pôsobí na Dedovci.
    Budova na Dukelskej ulici v pokojnej časti sídliska Lány naďaleko detského športového ihriska a dopravného ihriska otvára svoje brány pre deti už od apríla 1968 a za tie rôčky jej na zovňajšku pribudla nejedna vráska, o to viac sa snažíme zveľaďovaním interiéru, dopĺňaním moderných učebných pomôcok, aby sa vo vnútri jej tried deti cítili príjemne a aby výchovno-vzdelávací proces prebiehal na vysokej úrovni. V triedach majú deti možnosť pracovať s modernými digitálnymi pomôckami ako sú Bee-Boty, tablety, počítače a interaktívna tabuľa.
    Pohybovo-relaxačné centrum, súčasťou ktorého je telocvičňa, sauna a odpočiváreň pravidelne využívajú všetky triedy. Aktivity realizované v pohybovo-relaxačnom centre majú vynikajúcu podpornú funkciu pri plnení hlavného cieľa a napĺňania zamerania školy. V triedach na Dukelskej majú deti možnosť pracovať vo výtvarnom krúžku, speváckom a v krúžku oboznamovania sa s anglickým jazykom. Realizujeme projekty Pohybom ku zdraviu tela i duše, Zdravý úsmev, Bezpečne s Dopraváčikom, Malí plavčíci.
    Elokované triedy na Dedovci sú umiestnené v blízkom susedstve novej zástavby rodinných domov a zároveň s dobrou dostupnosťou lesa a možnosťami na priame pozorovania v prírode.
Budova, v ktorej sídlia tieto triedy je v prevádzke od novembra 1990 deti tu majú k dispozícii veľkú spoločenskú miestnosť, telocvičňu, saunu, bazén a vonkajšiu terasu s umelým povrchom vhodným na športovanie, čo vytvára dobré podmienky na výchovu k zdravému životnému štýlu.
    Každá trieda je vybavená počítačom a digitálnymi hračkami /tablety, Bee-Boty/. Vybavenosť tried hračkami a didaktickými pomôckami je dobrá a umožňuje spájať detské spontánne činnosti s cieľavedomou prácou a učením.
    V týchto triedach majú deti ponuku nasledovných krúžkov: hudobno-pohybový, tanečno-spevácky, výtvarný a krúžok oboznamovania sa s anglickým jazykom.
    Vo výchovno-vzdelávacom procese sú realizované projekty Uži si loptu, Zdravý úsmev, Malí cyklisti, Predplavecká príprava, Saunovanie.
    Triedy na Dukelskej ulici i na Dedovci spolupracujú so základnou školou, špeciálnou základnou školou, základ. umeleckou školou - HO, súkromnou základ. umeleckou školou, centrom voľného času a s knižnicou.
    Podrobnejšie informácie o našom školskom vzdelávacom programe, zameraní, cieľoch, krúžkoch, projektoch a spoluprácach nájdete na našom webovom sídle.
    Učiteľky materských škôl máme tú česť podieľať sa na procese kultivácie ľudského ducha v jeho počiatkoch, v čom je obsiahnutá i veľká zodpovednosť. Stojíme pri dieťati spolu s jeho najbližšími na jednom z jeho prvých schodíkov života. Dovoľte mi, vysloviť želanie pre rodičov i nás pedagógov, aby sme pomáhali každému dieťaťu kráčať po týchto schodíkoch s istotou a múdrosťou v srdci.

Mgr. Oľga Balušíková    
riaditeľka materskej školy


 


946725

Úvodná stránka