Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Školský vzdelávací program

     Školský vzdelávací program ,,Kamaráti Maťka, Kubka a Dedováčika" je vytvorený na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý ustanovuje základné požiadavky štátu na inštitucionálne predprimárne vzdelávanie, vymedzuje ciele a obsah predprimárneho vzdelávania.

Školský vzdelávací program našej materskej školy vychádza z humanistických princípov v predškolskej výchove a vzdelávaní:

 1. právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom    o právach dieťaťa,
 2. právo na rozvoj vlastnej jedinečnosti,
 3. právo na celostný rozvoj osobnosti,
 4. právo na sebarozvoj dieťaťa.

    Budovanie na týchto princípoch a ich zachovávanie, úzko súvisí so zameraním tried materskej školy na Dukelskej ulici, na výchovu k prosociálnosti a tiež so zameraním elokovaných tried na Dedovci na zdravý životný štýl a pohybové aktivity.

     Hlavný cieľ tried na Dukelskej ulici vyplýva z dlhodobého zamerania týchto tried na utváranie a rozvíjanie prosociálnosti u detí,– utvárať a rozvíjať u detí sociálnu a emocionálnu inteligenciu, ktorá je predpokladom k utváraniu sebaregulácie správania, zvyšovania intrapersonálnych, interpersonálnych kompetencií (sociálne a personálne kompetencie) a autonómie dieťaťa.

Zameranie – základná filozofia týchto tried, hlavný cieľ výchovy a vzdelávania a tiež ciele školského vzdelávacieho programu smerujúce k danému zameraniu, sú plnené predovšetkým prostredníctvom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, ktorá je rozšírená v učebných osnovách, hlavne v časti prosociálnej výchovy.

     Hlavný cieľ elokovaných tried na Dedovci vyplýva z dlhodobého zamerania týchto tried na získavanie, formovanie a rozvíjanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom - celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa, získavať pohybové zručnosti, podporovať a rozvíjať nadanie a záujmy každého dieťaťa, jeho komunikatívnosť, flexibilitu, tvorivosť, emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie

     Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania vo všetkých ôsmich triedach našej materskej školy je súčasťou cieľa predprimárneho vzdelávania – dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu, sociálno-emocionálnu a sociálno-morálnu úroveň ako základ pripravenosti na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti, vychádzajúc z jedinečnosti dieťaťa, aktívneho učenia a začleňovania do skupiny.

Ciele školského vzdelávacieho programu

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizovať na princípe pozitívnej výchovy, založenej na láske a dôvere k dieťaťu.
 • Vytvárať dieťaťu podmienky na mnohostrannú interakciu v sociálnom prostredí za účelom úspešného procesu socializácie.
 • Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v perceptuálno-motorickej , kognitívnej, sociálno-emocionálnej, morálnej oblasti.
 • Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby bolo zohľadnené rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa.
 • Utvárať úctu k sebe samému, k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám k tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre.
 • Klásť základy a učiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.
 • Utvárať schopnosť akceptovať a rešpektovať iných.
 • Učiť dieťa citovej reflexii, rozvíjaniu a kultivovaniu svojej osobnosti a pripravovať ho na celoživotné vzdelávanie.

     Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu

Absolvovaním posledného ročníka Školského vzdelávacieho programu Kamaráti Maťka, Kubka a Dedováčika koncipovaného na základe filozofie, princípov a cieľov platnej legislatívy, dieťa získa predprimárne vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti

     Zameranie tried na Dukelskej

V uvedených triedach sa zameriavame na utváranie a rozvíjanie prosociálnosti u detí za účelom naplnenia stanoveného hlavného cieľa, utvárať a rozvíjať sociálnu a emocionálnu inteligenciu, ktorá je predpokladom sebaregulácie správania, zvyšovania intrapersonálnych, interpersonálnych kompetencií (sociálne a personálne kompetencie) a autonómie dieťaťa.

            My sme z tried Maťka a Kubka, buď kamarát kamarátka.

            To sa v škôlke učíme, preto sa tu dobre cítime.

            /Prečo sa Maťko s Kubkom obidvaja vmestili

            pod jeden klobúk?/

     Zameranie elokovaných tried na Dedovci

Elokované triedy na Dedovci sa zameriavajú na podporovanie osobnostného rozvoja detí v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami, v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, na vytváranie predpokladov na ďalší stupeň vzdelávania získavaním spôsobilostí a návykov zdravého životného štýlu aj prostredníctvom:

 • predplaveckej  prípravy – základov plaveckej gramotnosti,
 • saunovania detí – otužovania,
 • športových aktivít - získavania elementárnych základov športových hier s náčiním aj na náradí a s tým súvisiacich vôľových vlastnosti a kolektívneho cítenia,
 • podporovania nadania a rozvíjania tvorivosti v oblasti hudobnej, výtvarnej, pohybovej.

     Spoločné zameranie

Z prieniku zameraní tried na Dukelskej ulici a elokovaných tried na Dedovci a z množstva spoločných prvkov, ktoré sa v nich nachádzajú vyplýva hlavné a spoločné zameranie celého subjektu, ktoré smeruje k celostnému rozvoju osobnosti so zreteľom na nonkognitívne spôsobilosti, v ktorých je obsiahnutá aj výchova k prosociálnosti, k zdravému životnému štýlu v jeho telesnej i duševnej oblasti, k utváraniu a rozvíjaniu komunikácie v materinskom jazyku a tiež v cudzích jazykoch. Súčasťou rozvoja osobnosti dieťaťa je aj environmentálna výchova vedúca k uvedomenej spotrebe zdrojov, zdravých potravín, k vytváraniu správnych postojov k životnému prostrediu.

     Učebné osnovy tried na Dukelskej ulici

V triedach na Dukelskej sú učebné osnovy rozpracované priamo v školskom vzdelávacom programe za účelom výraznejšieho plnenie hlavného cieľa a zamerania týchto tried.

Prostredníctvom doplnenia ďalších vzdelávacích štandardov je v nich posilnená vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť a to najmä v časti prosociálna výchova, ktorej súčasťou sú

podoblasti Ľudia v blízkom okolí, Základy etikety, Ľudské vlastnosti a emócie, Prosociálne správanie.

Vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí sú časovo rozplánované do rámcového plánu na obdobie desiatich mesiacov (september až jún).

Súčasťou nich sú i  doplnené vlastné vzdelávacie štandardy a tiež tie, ktoré sa môžu plniť aj integrovane.

Pokiaľ je potrebné, naša materská škola realizuje inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v úzkej spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a na základe výsledkov diagnostického pobytu v materskej škole tak, aby nebolo negatívne dotknuté dieťa so ŠVVP a rovnako ani ostatné deti v príslušnej triede.

     Spolupráca tried na Dukelskej ulici

Materská škola spolupracuje so základnou školou, špeciálnou základnou školou internátnou, základnou umeleckou školou, knižnicou a s centrom voľného času. Spolupráca so špeciálnou základnou školou internátnou, ktorá je súčasťou spojenej školy internátnej, má význam z hľadiska rozvíjania prosociálnosti u detí, čo je súčasťou zamerania tried na ulici Dukelská.

     Krúžková činnosť tried na Dukelskej ulici

 • Spevácko-tanečný krúžok „Hlások“
 • Pracovno-výtvarný „Šikovníček“
 • Oboznamovanie sa s cudzím jazykom „Angličtina hrou“

     Projekty tried na Dukelskej ulici

 • Pohybom ku zdraviu tela i duše;
 • „Zdravý úsmev“ – dentálna hygiena;
 • „Bezpečne s Dopraváčikom“;
 • „Malí plavčíci“ – predplavecká príprava;    

     Učebné osnovy tried na Dedovci

Učebnými osnovami v triedach na Dedovci sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Učebné osnovy sa nerozširujú, ani neprehlbujú.

      Spolupráca tried na Dedovci
Podľa plánu spolupráce, potreby a pre skvalitnenie edukačného procesu spolupracujeme so základnou školou, základnou umeleckou školou, s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, knižnicou, a s centrom voľného času.

     Krúžková činnosť tried na Dedovci

 • Výtvarný krúžok
 • Tanečno-spevácky krúžok
 • Športové hry
 • Predškolská hudobná výchova

     Projekty tried na Dedovci

 • Zdravý úsmev
 • Predplavecká príprava
 • Malí cyklisti - bezpečne na vozovke
 • Uži si loptu
 • Saunovanie

 

 

 

 

 

 
 


 


946719

Úvodná stránka