Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov:

Vážení rodičia, uznesením Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 87/2012 z 13.12.2012 bolo prijaté nové VZN o príspevkoch v školách.

   Podľa schváleného VZN sa s účinnosťou od 1. 2. 2013 zvyšuje poplatok za MŠ z 8,50 na 11 € mesačne za dieťa. Zároveň sa zvyšuje stravné o príspevok na réžiu 0,1 € za každý deň.

 

 • Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škôlke:                                                                            

  Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle vyššie uvedeného VZN vo výške 11 € na mesiac sa uhrádza elektronickou formou mesačne, vždy do 20. v príslušnom mesiaci Platba za december musí byť uhradená už v novembri spolu s platbou za november, t.j. do 20. novembra.

  Bližšie informácie o platbách mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a o platbách na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach sa dozviete v Internom predpise  v zložke Dokumenty

 • Poplatky za stravu detí
  Platí sa mesačne do 25. dňa v mesiaci šekom alebo prevodom na
  č. účtu 2895885004/5600
  Variabilný symbol: 53 - Dukelská
  Variabilný symbol: 57 - Dedovec
  - desiata:                 0,28 EUR
  - obed:                     0,68 EUR
  - olovrant:                0,23 EUR
  spolu za 1 deň:      1,19 EUR
   
 • Poplatok za ZRŠ
  Platí sa dvakrát ročne, 20 eur (za polrok)  priamo v triedach pani učiteľkám. Dátum vyberania poplatkov Vám vždy oznámime výveskami na nástenke v šatni a na hlavnej nástenke MŠ.

 


 


711284

Úvodná stránka