Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov:

Vážení rodičia, uznesením Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 87/2012 z 13.12.2012 bolo prijaté nové VZN o príspevkoch v školách.

   Podľa schváleného VZN sa s účinnosťou od 1. 2. 2013 zvyšuje poplatok za MŠ z 8,50 na 11 € mesačne za dieťa. Zároveň sa zvyšuje stravné o príspevok na réžiu 0,15 € za každý deň.

 

  • Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škôlke:                                                                            

    Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle vyššie uvedeného VZN vo výške 11 € na mesiac sa uhrádza elektronickou formou mesačne, vždy do 20. v príslušnom mesiaci Platba za december musí byť uhradená už v novembri spolu s platbou za november, t.j. do 20. novembra.

    Bližšie informácie o platbách mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a o platbách na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach sa dozviete v Internom predpise  v zložke Dokumenty

  • Poplatok za ZRŠ
    Platí sa dvakrát ročne, 20 eur (za polrok)  priamo v triedach pani učiteľkám. Dátum vyberania poplatkov Vám vždy oznámime výveskami na nástenke v šatni a na hlavnej nástenke MŠ.
  • Poplatok za stravu detí

Stravná jednotka pre dieťa v MŠ je 1,45 € (stravná jednotka predškolákov viď nižšie)

Poplatok za stravu sa vyberá mesiac vopred a preplatky sa odratúvajú mesiac  dozadu.

Platba sa uskutočňuje elektronicky, informáciu o výške platby dostanete vždy na triede do 15-teho v mesiaci .

Uhradiť platbu je nutné  do 25.dňa v mesiaci

Číslo účtu, na ktorý sa poukazuje daná suma je:

SK88 5600 0000 0028 9588 5004, variabilný symbol:

53 pre triedy na Dukelskej ulici,

57 pre triedy na Dedovci.

Stravník sa zo stravovania odhlasuje do 14:00 hod. deň vopred.

V prípade choroby sa neodhlásená  strava vydáva len v prvý deň do prineseného obedára vo vyhradenom priestore, najneskôr do 12:30 hod.

Podľa Vyhlášky  MŠ SR č.330/2009 o zariadení školského stravovania § 2 ods. 1 a počas ďalších dní nemá rodič nárok na výdaj stravy.

Rodič je povinný dieťa zo stravy odhlásiť. Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Telefónne číslo na odhlasovanie je:  042/4362461 (platí pre triedy na Dukelskej ulici)

OZNAM - PRE PREDŠKOLÁKOV

V súlade so VZN mesta Pov. Bystrica,ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pov.Bystrica č.4/2012 zo dňa 13.12.2012,účinným  od 01.02.2013 , v súlade s Doplnkom č.1 zo dňa 09.05.2019, činným od 01.09.2019 a v súlade s finančnými pásmami vydanými ministerstvom u r č u j e mesto Považská Bystrica výšku príspevku na nákup potravín vškolských jedálňach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:

Finančný limit na nákup potravín na dieťa je 1,45 €.

Výška dotácie je 1,20 €  na každý deň s podmienkou,že sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacej činnosti a zároveň odobralo v školskej jedálni.,materskej škole  stravu najmenej v rozsahu desiata a  obed.

Rozdiel medzi výškou dotácie a finančným limitom/0,25 €/ uhradí zákonný zástupca dieťaťa spolu s príspevkom na čiastočnú úhradu režijných nákladov/0,15 €/ spolu   0,40 € za každý deň, v ktorom dieťa odobralo stravu.

Ak sa dieťa nezúčasnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a nebolo odhlásené zo stravy,dotáciu si zariadenie školského stravovaniapodľa § 4 odst.6 zákona 544/2010 Z.z.  n e m ô ž e    u p l a t n i ť

čiže za tento deň rodič zaplatí plnú hodnotu za stravu.

 

 

 

 

 


 


946716

Úvodná stránka