Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Rada školy

    Rada školy pri Materskej škole, Dukelská 977, Považská Bystrica bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách.

    Funkčné obdobie začalo dňom 22.09.2016 na obdobie 4 rokov. Dňa 24.2.2012 Mesto Považská Bystrica delegovalo nových členov. Rada školy má 11 členov.

Zoznam členov rady školy:


 
Meno a priezviskoFunkcia v Rade školyZvolený /delegovaný za
Ing. Andrea Markovičovápredsedníčkarodičov
Marta Červenápodpredsedníčkapedagogických zamestnancov
Bc. Michaela Jurdíkováčlenrodičov
Mgr. Miroslava Brosováčlenrodičov
Mgr. Daniela Šípkováčlenrodičov
Monika Klimoszkováčlenpedagogických zamestnancov
Božena Smadišováčlenostatných zamestnancov
Mgr. Juraj Smatanačlenzriaďovateľa
Stanislav Kardoš, DiS, art.členzriaďovateľa
Mgr. Andrej Péličlenzriaďovateľa
Mgr. Terézia Sárincováčlenzriaďovateľa

    Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej inštitúcie. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Rada školy sa spravidla schádza dva krát do roka.

Kompetencie Rady školy:

- vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy
- navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
- vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam ako:
- návrh na počet prijímaných žiakov
- návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepov. predmetov
- informácie o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení vzdelávacieho procesu
- správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy
- návrh rozpočtu školy
- správa o výsledkoch hospodárenia školy


 


 


946692

Úvodná stránka