Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Projekty

 

 dedovacik – kópia.jpg ŠKOLSKÝ ROK 2018-19

 

Projekt: Zdravý úsmev

Cieľ: Prostredníctvom edukačných hier, pozorovaním, rozprávaním, literatúrou, výtvarnými, pohybovými a inými aktivitami získavať správne návyky pre život: - zvládnuť základné sebaobslužné činnosti – čistenie zubov. Určiť jednotlivé druhy zubov a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu. Vyberať si zdravé potraviny. Jednoduchým spôsobom opísať stav zdravia a choroby, dodržiavať zásady ochrany zdravia s pomocou dospelých. Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu. 
 

Aktivity: 

 • nácvik techniky umývania zubov, pravidelné umývanie si zubov v MŠ,
 • spolupráca s rodinou /oboznámenie rodičov o aktivitách, ukážka správnej techniky umývania zubov, prednáška k zdravej výžive, jednotné pôsobenie, ...
 • zážitkové , problémové, kooperatívne učenie,
 • edukačné hry, motivačné, pohybové hry,pozorovanie, rozprávanie,
 • kreslenie, maľovanie /RNA/, modelovanie, zostrojovanie,
 • manipulácia s maketou chrupu, pexeso,
 • čítanie, reprodukcia rozprávok a príbehov /Boľavé zúbku, Čisté zúbky nebolia, .....
 • bábkové divadlo /O šušlavom vlkovi, Zubná kefka, ....
 • spievanie piesní /Vyzubávanka, Doktor Kaz, Zubná hliadka,.....
 • DVD rozprávky /Bol raz jeden život, V kráľovstve zdravých zubov, ....
 • počúvanie básni, recitácia k téme,
 • prezeranie obrázkových publikácií,
 • spolupráca so zubným lekárom,

  

Projekt: PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA

Cieľ:  Prostredníctvom hier s vodou a vo vode odstraňovať u detí strach z vody tak, aby im bolo vodné prostredie príjemne, bezpečne sa v ňom pohybovali a získali základy plaveckej gramotnosti a neskôr sa naučili plávať. Prostredníctvom pohybových hier rozvíjať elementárne pohybové schopnosti a zručností. Pravidelným otužovaním vodou a hrami vo vode zlepšovať zdravotný stav, telesnú a duševnú kondíciu. Podnecovať rozvoj vôľových vlastností, predovšetkým vytrvalosť. Pohybom vo vodnom prostredí rozvíjať funkčné schopnosti. Hrami a pokusmi s predmetmi a hračkami poznávať vlastnosti vody.
 
Aktivity:

 • oboznamovanie sa s vodným prostredím prostredníctvom hier a motivovaných činností, postupné odstraňovanie strachu z vody, vzbudenie záujmu o predplavecký výcvik,
 • nácvik správneho plaveckého dýchania, dýchania na hladinu a do vody,
 • ponáranie tváre – po ústa, nos, oči, orientácia vo vode, a pod vodou,
 • poznávanie pocitu vztlaku, potápanie tváre a celej hlavy /vodník/, prekonávanie odporu vody,
 • potápanie, zbieranie predmetov vo vode,
 • precvičovanie držania plaveckej dosky, pohyb kraulových nôh,
 • opakovanie dýchania pri splývavej polohe,odraz od okraja do splývavej polohy,
 • kontrola zvládnutia prebratých prvkov a šikovnosti detí,
 • manipulácia s predmetmi – náradie a náčinie vhodné pre deti,rôzne pohybové hry vo vode,
 • poznávanie vlastností vody pri hre s vodou s rôznymi hračkami a pomôckami,
   

Projekt: MALÍ CYKLISTI – BEZPEČNE NA VOZOVKE

Cieľ:  Pohybovať sa na kolobežke, odrážadle, bicykli, dodržiavať pravidlá bezpečnosti, jazdiť po pravej strane, používať prilbu, reflexné prvky. Orientovať sa v okolí, uplatňovať vlastnú lateralitu. Rozlišovať dopravné prostriedky podľa spôsobu pohybu, účelu, charakteristických znakov. Poznávať dopravné značky v okolí MŠ, poznať ich význam. Správne a pohotovo reagovať na svetelné a zvukové signály /zapájať a využívať čo najviac zmyslov pri pohybe na vozovke/. Prakticky uplatňovať zásadu „vidieť a byť videný“ , používať reflexné prvky.  Aktivitami pri pobytoch vonku a simulovanými činnosťami poznávať a prakticky uplatňovať základné pravidlá bezpečnosti pri kolobežkovaní a bicyklovaní, pri chôdzi na chodníku, ulici, vozovke, pri prechádzaní cez cestu, na križovatke.
 

Aktivity:

 • zážitkové učenie, kooperatívne, problémové učenie, práca s knihou, tvorivé riešenie problémov,
 • pohybové a relaxačné cvičenia, motivačné cvičenia, dopravné a hudobno-pohybové hry,
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie, zostrojovanie, konštruovanie, grafomotorické cvičenia
 • riešenie úloh na PC- výukové programy, sledovanie DVD k téme,
 • kolobežkovanie, bicyklovanie na dopravných chodníkoch, dopravnom ihrisku,
 • beseda s dopravnou políciou.
   

Projekt: UŽI SI LOPTU

Cieľ: Rôznymi pohybovými aktivitami zvyšovať telesnú zdatnosť detí, rozvíjať ich pohybové schopnosti a zručnosti, pestovať v nich kladný vzťah k pohybu a športu tak, aby aj v budúcnosti mali radosť z pohybu, cítili potrebu športovať a vnímali pohyb ako prostriedok zdravia. Získať a osvojiť si prvotné manipulačné zručnosti v ovládaní základov loptovej techniky. Loptovými hrami pôsobiť rovnomerne na pohybový aparát celého tela, taktiež na zmyslové orgány a rozvoj pohotovej pohybovej reakcie a myslenia v súvislosti s výberom činností. Hernými loptovými činnosťami viesť deti k osvojeniu základov správneho držania, nosenia, dvíhania, podávania, vedenia, hádzania a chytania lopty. Hernými činnosťami s loptou rozvíjať u detí postreh a orientáciu v priestore. Pohybovými aktivitami viesť deti rešpektovaniu a dodržiavaniu stanovených pravidiel, spolupráci v kolektíve, rozvoju vôľových vlastností, verbálnej a neverbálnej komunikácií. Aktivity sa uskutočňujú so všetkými deťmi primerane ich schopnostiam pri pobyte vonku, v hrách a hrových činnostiach, pohybových aktivitách v jednotlivých triedach, súťaže aj celoškolsky.
 

Aktivity:

 • manipulácia s predmetmi , loptami rôznej veľkosti a váhy vhodnými pre deti,
 • pohybové a relaxačné cvičenia, rôzne pohybové aktivity, pohybové hry,
 • nácvik správnej techniky postojov, náprahu a švihu,
 • nácvik manipulácie s loptou – držanie, dvíhanie, prenášanie, nosenie, podávanie, vedenie, hádzanie, chytanie, prihrávanie, triafanie, odrážanie, kopanie, driblovanie,
 • nácvik manipulácie so športovým náčiním (hokejkami, raketami) a loptou ,
 • rôzne súťaže a zábavné hry,
 • športové súťaže, účasť na olympiáde hviezdičiek
   

Projekt: SAUNOVANIE

Cieľ: Prostredníctvom priameho pozorovania a vlastných skúseností oboznámiť deti so saunou a liečebno- preventívnymi účinkami na detský organizmus, sledovať vplyv tepla a chladu na organizmus, podnecovať u detí pozitívny vzťah ku svojmu zdraviu, rozvíjať poznatky o zdravom duševnom a telesnom zdraví dieťaťa, upevňovanie sebavedomia detí, posilňovanie ich vôľových vlastností, rozhodnosť, húževnatosť, smelosť, rozvíjať komunikáciu, verbálnu a neverbálnu.
 

Aktivity:  

 • zážitkové učenie, motivačné hry ,priama skúsenosť a pozorovanie
 • piesne – spievanie piesní s rytmizáciou, hra na telo
 • počúvanie, rozprávanie, voľná reprodukcia rozprávok a príbehov
 • pokusy a experimentovanie s vodou, ľadom, snehom 

 

 


 


 


946690

Úvodná stránka