Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Plán školských podujatí

Dni otvorených dverí –podujatie bude realizované za účelom oboznámenia rodičov
s priestormi MŠ a so spôsobom realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.
Cieľom je aj utváranie užšej spolupráce medzi rodičmi a pedagógmi.
Súčasťou tohto stretnutia bude tvorba z prírodného materiálu.
Termín: do konca októbra 2019


„Šarkaniáda“ – má za cieľ zábavno-rozprávkovou formou si zapakovať a upevniť
poznatky o jesennej prírode, o jesennom ročnom období, klásť základy environmentálnej
výchovy. Zároveň deti predvedú zručnosti, ktoré uplatnili pri vytváraní netradičných šarkanov.
Termín: do konca októbra 2019

 

Dopraváčik – poznať a dodržiavať základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov a cyklistov. Poznať význam niektorých dopravných značiek.                          Termín: september, október 2019              


Predplavecká príprava – rozvíjať u detí odvahu, utvárať správnu koordináciu pohybov,
položiť základy plaveckej gramotnosti. Predplavecká príprava bude realizovaná na krytej
plavárni v Považskej Bystrici.
Termín: priebežne Vás budeme informovať


Mikulášska besiedka - Príprava darčekového balenia sladkostí. Pani učiteľky
pripravujú deťom zaujímavé darčekové balenie, čiže dieťa dostane nie iba sladkosti, ale
i zhotovený darček.
Učíme deti prežiť radosť z prijatia darčeka a postupne pri ďalších príležitostiach aj
z obdarovania druhého. /Výchova k prosociálnosti./
Termín: do 06.12.2019

Predvianočná besiedka - Deti za pomoci pani učiteliek upečú vianočné pečivo,
pripravia kultúrny program pre pozvaných rodičov a rodinných príslušníkov. Po skončení
programu majú deti možnosť pohrať sa s rodičmi s novými hračkami, ktoré dostanú pod
vianočný stromček.
/Prezentácia toho, čo sa už deti naučili, rozvíjanie intrapersonálnych a interpersonálnych
kompetencí, prehlbovanie spolupráce s rodinou./
Termín: 10.12. až 22.12.2019


Školský karneval - Pomoc detí pri vyhotovovaní karnevalovej výzdoby –
precvičovanie zručností, rozvíjanie zmyslového vnímania, poznávacích procesov
predstavivosti a fantázie, čím sa budú u detí rozvíjať psychomotorické, ale tiež kognitívne
kompetencie. Prostredníctvom zážitkov z prežívania roly postavy za ktorú je dieťa
prezlečené budú rozvíjané intrapersonálne, interpersonálne a komunikatívne kompetencie.
Karnevalu sa môžu zúčastniť aj rodičia detí a rodinní príslušníci, ktorí majú záujem prispieť
ku karnevalovej atmosfére prezlečením sa za karnevalovú masku.
Termín: január, február 2020


„Snehové kráľovstvo -“ Posilňovať vôľové vlastnosti, podporovať fyzickú
a psychickú odolnosť pri hrách na snehu a so snehom. Rozvíjať predstavivosť, fantáziu
a tvorivosť pri utváraní zo snehu a pri jeho výtvarnom dotváraní, umožniť deťom prežiť
radosť z netradičných výtvarných techník, obohacovať estetické cítenie detí.
Termín: zimné mesiace, podľa podmienok

Marec - mesiac knihy – rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, vychovávať knihou a ku
knihe. U najmladších detí využívať metódy vhodné pre príslušný vek a úroveň detí, u star,
detí aj spoluprácu s knižnicou.
Termín: marec 2020


Deň detskej knihy - . 2. apríl si pripomenieme podujatím „Moja najmilšia kniha“.a zároveň bude vyvrcholením mesiaca knihy. Po prečítaní úryvkov z prinesených kníh si deti
za pomoci pani učiteliek vytvoria v každej triede výstavku.
Termín: apríl 2020


Deň Zeme – utvárať a rozvíjať u detí environmentálne cítenie, vzbudzovať v nich
citlivosť na prejavy znečisťovania prírody. Prezentácia poznatkov prírode a jej ochrane.
Termín: apríl 2020


Stavanie mája – odovzdať deťom poznatky o jednej z ľudových tradícií a motivovať
deti k ich zachovávaniu.
Termín: 30. apríl 2020


Deň matiek – obdarovanie mamičiek zhotoveným darčekom. Umožníme deťom
prežiť radosť z obdarovania druhého a uvedomiť si na elementárnej úrovni význam matky.
Termín: máj 2020


Škola v prírode alebo podujatie Čo robíš školička v noci? – budeme u detí
posilňovať a rozvíjať, primerane ich veku odvahu, samostatnosť, citovú a sociálnu
spôsobilosť;
Termín: apríl, máj 2020

 

Deň rodiny – prostred. zážitkového učenia viesť deti k uvedomovaniu si významu
rodiny – kultúrny program a športovo-zábavné popoludnie v škol. záhrade.
Termín: máj, jún 2020

Deň detí - oboznámiť deti s významom tohto sviatku. Usporiadať športovo - zábavné dopoludnia, alebo poldenný výlet pre deti. Termín: jún 2020

Deň otcov – pripraviť pre svojho ocka darček, poukázať na význam roly otca
v rodine.
Termín: jún 2020


Výlety pri príležitosti ukončenia škol. roka – upevňovať doposiaľ získané
skúsenosti, vedomosti a zručnosti, čiže spôsobilosti v kognitívnej i konatívnej zložke.
Budú to maximálne poldenné výlety a ich náročnosť zvoliť primerane veku a úrovni detí.
/Agrofarma v Papradne, Dúpna jaskyňa v Pružine s odborným sprievodom, príroda v blízkom
okolí MŠ./
Termín: jún 2020


Jarné slávnosti, Otvára sa letu brána, Petropavlovské slávnosti – účasť s kult.
programom na podujatiach organizovaných mestom a mestskými časťami.
Termín: marec, jún 2020

Rozlúčka na záver školského roka – slávnostné odovzdanie darčekov, diplomov
a predškolákom osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Termín: jún 2020


 


946732

Úvodná stránka