Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Nakladanie s majetkom

Zverejnenie zámeru na prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica formou priameho prenájmu

 

   Vyhlasovateľ, Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica ako správca majetku rozpočtovej organizácie zriadenej Mestom Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje

zámer  prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu   

na prenájom časti pozemku na dobu neurčitú o výmere 6,25 m² z pozemku KN C parc. č. 2465/10 v kultúre zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 836 m² v katastrálnom území Považská Bystrica vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, zapísanom na LV č. 4376.  

Účelom prenájmu časti pozemku je umiestnenie a prevádzkovanie domovej odovzdávacej stanice tepla.

Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 12/2016 zo dňa 18.02. 2016 vo výške 4,39 €/m²/rok.

Cenové ponuky jednotlivých záujemcov musia byť predložené písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM časť z pozemku  KN C parc. č. 2465/10 v k. ú. Považská Bystrica  – NEOTVÁRAŤ“. Ponuky sa zasielajú na adresu:

Materská škola, Dukelská 977, 017 01 Považská Bystrica na riaditeľstvo školy, Dukelská 977, 017 01 Považská Bystrica počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 09.03. 2016, do 12.00 hod. Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým záujemcom v termíne do 10 dní od termínu vyhodnotenia ponúk.

Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky predložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú  žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica, ani voči Materskej škole, Dukelská 977, Považská Bystrica.

Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica si vyhradzuje právo  odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. ponuku na prenájom zrušiť.

Bližšie informácie možno získať u Mgr. Oľgy Balušíkovej, riaditeľky školy na tel. č. 042/4362461.

 

Zverejnené: 22.2.2016


 


946744

Úvodná stránka