Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Krúžky

   

 dedovacik – kópia.jpg  ŠKOLSKÝ ROK 2018-2019

     Deťom je ponúknutá možnosť zapojiť sa do krúžkových aktivít. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách v zmysle platných predpisov a s ohľadom na dodržanie psychohygieny dieťaťa. Napomáha rozvíjaniu kľúčových kompetencií, celostnému rozvoju osobnosti detí, rešpektuje ich záujmy, nadanie a rozvojové možnosti a schopnosti a na základe informovaného súhlasu rodiča.

Krúžky na Dedovci

Tanečno - spevácky

Cieľ: Prostredníctvom ľudových piesní, hier a tancov utvárať a prehlbovať u detí národné povedomie, oboznamovať ich s ľudovými piesňami, tancami, slovesnosťou, zvykmi a tradíciami. Rozvíjať elementárne tanečné, pohybové schopnosti, hudobno-pohybové a spevácke schopnosti, správnu a pohotovú reakciu na zvukové signály, pohotovú orientáciu v priestore. Oboznamovať ich s prácou ľudí, s ľudovými tradíciami, ktorými bola Považská Bystrica a okolie charakteristická v minulosti, napr. kroje daného regiónu. Klásť základy pozitívneho vzťahu k hudobnej kultúre. 

Časový harmonogram: nepárna streda od 12:00 do 12:30 hod.
Deti: 4-6 ročné
Miesto realizácie: spoločenská miestnosť
Zodpovedná osoba: Mária Kremeňová
Poplatok: bezplatne


Aktivity:

 • nácvik piesní, nácvik jednotlivých prvkov, nácvik celkov,
 • verejné vystúpenia, aj jednotlivcov
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie,
 • manipulácia s predmetmi – náradie a náčinie vhodné pre deti,
 • počúvanie piesní a hier z regiónu – hudobné nahrávky, video,
 • priame sledovanie folklórnych súborov na vystúpeniach,
 • exkurzia – Bystrický jarmok, ulička remesiel, ...
 • pracovné zošity – Poďme sa hrať,
 • návšteva folkloristov – hudobné nástroje, kroje...,
 • spolupráca s vedúcou detského folklórneho súboru.

 

Výtvarný krúžok

Cieľ: Rozvíjať elementárne výtvarné schopnosti, nonkognitívne (mimopoznávacie) kvality osobnosti dieťaťa. Prebúdzať estetické cítenie detí, osvojiť si zručnosti tvorivého estetického sebavyjadrovania. Prebúdzať trvalý pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu ako aj hodnotiaceho vzťahu k životnému prostrediu.
Osvojovať si výtvarnou formou okolitú realitu, vzťahy medzi ľuďmi a vecami i vzájomné súvislosti. Rozvíjať fantáziu a kreativitu, elementárne grafické zručnosti a výtvarné technické schopnosti. Zoznámiť sa s rôznymi formami umenia. Rozvíjať estetický cit ku svojmu okoliu ( k predmetom dennej potreby vo vzťahu k umeniu a k prírode. Vhodnou motiváciou a citlivým vedením nechať deti zažívať radosť z vlastných výtvarných objavov poznávania sveta a jeho stvárňovania, vrátane výtvarných nástrojov, materiálov a výtvarných techník. Individuálnym prístupom k dieťaťu, podporujúci skôr výchovu samostatne mysliacich bytostí, než úzko a direktívne zameranú na budúcich výtvarníkov.

Časový harmonogram: párny štvrtok od 12:00 do 12:30 hod.
Deti: 5-6 ročné
Miesto realizácie: zborovňa
Zodpovedná osoba: Zuzana Beniatková
Poplatok: bezplatne
 


Aktivity:

 • tvorivé dielne /Vianoce, Veľká Noc / pre rodičov a deti podľa záujmu,
 • aranžovanie prírodných materiálov- Jesenné aranžmány, vianočné svietniky,
 • chiasmáž, koláž, klovatinová rezerva,
 • kombinovaná technika- kresba disperzným lepidlom a suchým pastelom,
 • kresba tušom do klovatiny, maľba disperzným lepidlom a potravinárskymi farbami,
 • vkladaný patchwork, quilling,dekupáž zo skla a papiera, twistart, kolorovaná perokresba,
 • lomené voskové efekty,kašírovanie, tlač z výšky, suchá ihla, suchý pastel na plátno,
 • roláž, proláž, modelovanie zo slaného cesta, aranžovanie prírodných materiálov,
 • tvorenie z odpadového materiálu: korok, vlna, špagát, piliny, rôzne druhy papiera, textil,
 • odlievanie zo sadry
 • kresba na netradičný podklad: sklo, keramika,
 • pokus o viazanie jednoduchých uzlov – macrame, papierové tkanie.

 

Predškolská hudobná výchova

   Predškolská hudobná výchova ( PHV) je určená pre deti, ktoré nenavštevujú povinnú školskú dochádzku, s vekovým ohraničením 5-6 rokov, v rámci všeobecného hudobného vzdelávania, hľadania a rozvíjania malých hudobných talentov v Materských školách. Časový limit je 30- 35 minút, jeden raz v týždni, s počtom detí 8-10 v jednej skupine. Je organizovaná ZUŠ-HO Považská Bystrica, M.R.Štefánika 2. Cieľom predmetu PHV je dosiahnuť, aby deti MŠ prehlbovali svoje schopnosti a pokračovali v ďalšom školskom roku štúdiom na ZUŠ.

Cieľ: Výchova k hudobnému prejavu a prehlbovaniu hudobného cítenia, rozvíjanie schopností vnímať a počúvať hudbu, podnecovanie tvorivých schopností detí, dosahovanie hlasovej a pohybovej kontroly u detí, rozvoj hudobného metrorytmu, oboznámenie s pojmom tónová sústava, využívanie interakčných didaktických hudobných hier.

Časový harmonogram: každý utorok od 12:15 do 13:00 hod.
Deti: 5-6 ročné
Miesto realizácie: spoločenská miestnosť
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Paulovičová
Poplatok: s poplatkom


Aktivity:

 • Rytmické hry: ich cieľom je rozvíjanie schopnosti vnímať a prežívať metrum a rytmické časové vzťahy, rozvíjanie reprodukcie daných rytmických figúr.
 • Vokálnointonačné a sluchovoanalytické hry: ich cieľom je rozvoj sluchovej orientácie v tónovovýškovom priestore, rozvoj sluchovej citlivosti k rozlišovaniu jednotlivých aspektov tónov t.j. výšky, sily, farby a dĺžky.
 • Inštrumentálne hudobné hry: sú zamerané na súhru sluchového orgánu a motorického aparátu.
 • Hudobnopohybové hry: rozvíjajú pohybovú reakciu tela na hudobné podnety, koordináciu sluchového orgánu a pohybu.
 • Hry zamerané na rozvoj hudobnej predstavivosti, fantázie a tvorivosti: zameriavajú sa na schopnosť vytvárať hudobné predstavy, rozvíjajú hudobnú tvorivosť, estetické cítenie a zmysel pre hudobný vkus.

 

Krúžok FUNNY SPORT GAMES

Pohybový krúžok poskytuje priamo v ET Dedovec  (v telocvični alebo na jej športoviskách):

 • hodiny hravou formou pre všeobecný pohybový rozvoj,
 • moderné športové pomôcky,
 • kvalifikovanú trénerku.

Každý štvrtok beháme, skáčeme, hádžeme, lozíme alebo hráme športové hry.

 

Cieľ pohybových aktivít:

 • utváranie správnej koordinácie pohybov,
 • vytváranie správnych a trvalých pohybových návykov,
 • rozvíjať pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite a tým ovplyvňovať ich zdravotný stav,
 • na jednotlivých hodinách deťom priblížiť hravou formou základné pravidlá viacerých
 • viesť ich k úcte k súperovi, zdravej rivalite, túžbe po sebazdokonalení a utváraní vôľových
 • poskytovať rozvoj obratnosti, rýchlosti, utvárania správnej koordinácie pohybov, osvojenie si

 

Časový harmonogram: každý štvrtok od 14:30 - 15:00 hod. (15:00 - 15:30 hod.)
Deti: 4-6 ročné
Miesto realizácie: telocvičňa
Zodpovedná osoba: Janka Kurusová
Deti musia mať športové oblečenie a halovú obuv vhodnú do telocvične.


 


946730

Úvodná stránka