Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Krúžky

    Deťom je ponúknutá možnosť zapojiť sa do krúžkových aktivít. Krúžky pracujú podľa vypracovaných plánov na príslušný školský rok a sú súčasťou plánu práce školy. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách v zmysle platných predpisov a s ohľadom na dodržanie psychohygieny dieťaťa. Napomáha rozvíjaniu kľúčových kompetencií, celostnému rozvoju osobnosti detí, rešpektuje ich záujmy, nadanie a rozvojové možnosti a schopnosti na základe informovaného súhlasu rodiča.
 

Krúžky na MŠ Dukelská

Spevácky krúžok „Hlások“

Cieľ: cielene podnecuje kultivovaný, hudobno-pohybový prejav, rozvíja vzťah k umeniu a záujem o aktívnu spevácku činnosť. Získavajú skúsenosti pri prezentovaní osvojených piesní a hudobno-pohybového prejavu na vystúpeniach pred verejnosťou.

Časový harmonogram: štvrtok od 14:30 do 15:00 hod.
Deti: 5-6 ročné
Miesto realizácie: pohybovo-relaxačné centrum
Zodpovedná osoba: pani učiteľka Mgr. Vladimíra Hlavčová
Poplatok: bezplatne


Pracovno-výtvarný „Šikovníček“

Cieľ: rozvíjajú si zručnosti, zmysel pre krásno a estetické cítenie. Nadobúdajú poznatky o využití rôzneho druhu materiálu a získavajú tvorivosť a predstavu, využitia rôznych výtvarných a pracovných techník. Rozvíjajú si vlastné schopnosti ale sa aj učia spolupracovať v kolektíve detí s rovnakými záľubami.

Časový harmonogram: streda od 14:30 do 15:15 hod.
Deti: 5-6 ročné
Miesto realizácie: Trieda, exteriér, pohybovo-relaxačné centrum
Zodpovedá osoba: Marta Červená
Poplatok: bezplatne
 

Oboznamovanie sa s cudzím jazykom „Angličtina hrou“

Cieľ: rozvíjajú si environmentálne poznatky o anglickom jazyku, osvojujú si cit pre rytmus, intonáciu, naučia sa jednoduché slovné konštrukcie, frázy a vedieť ich používať aj v inom prostredí nielen počas lekcie. Zoznámia sa, osvoja si slovnú zásobu a snažia sa pochopiť vnímať svet očami „druhých“, myslieť multikoltúrne.

Časový harmonogram: pondelok od 14:30 do 15:15 hod
Deti: 5-6 ročné
Miesto realizácie: Pohybovo-relaxačné centrum
Zodpovedá osoba: Ing. Mária Bačíková
Poplatok: s poplatkom
 


 


946701

Úvodná stránka