Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Infozákon

Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Materská škola neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na riaditeľstve školy.
 

Žiadosti možno podať:
- písomne (poštou), na adresu: Materská škola, Dukelská 977, 017 01 Považská Bystrica
- elektronickou poštou (e-mailom): msdukelska@povazska-bystrica.sk
- telefonicky: 042/4362461,
- osobne na riaditeľstve školy
 

Informácie je možné poskytovať osobne na riaditeľstve školy v dňoch:
Pondelok až piatok v čase od 10,30 do 12,00 hod. 

Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona škola na požiadanie sprístupňuje :

- Vnútroorganizačné predpisy : Školský poriadok, smernice školy
- Plán práce školy, Správu o činnosti školy za uplynulý školský rok, Správy o hospodárení školy
- Učebné osnovy, Časovo tematické plány
- Zákony a vyhlášky upravujúce pedagogický proces.
 

Úhrady nákladov vzniknuté v súvislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne v hotovosti (v EUR) nasledovne:

1. za sprístupnenie informácie kopírovaním 0,03 EUR/A4
3. za sprístupnenie informácie na CD 1 EUR/ks
4. za sprístupnenie informácie e-mailom, faxom a telefonicky - bezplatne.
3. za sprístupnenie informácie občanom so zdravotným postihnutím - bezplatne

 


 


 


946739

Úvodná stránka