Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

História MŠ

Príbeh našej materskej školy dnes na Dukelskej ulici, vtedy v Gottwaldovej štvrti, sa píše od 20. apríla 1968. Bola postavená ako prvé spoločné zariadenie jasle – materská škola pre deti v meste Považská Bystrica. Pod vedením pani riaditeľky Anastázie Smatanovej tu pracovalo ďalších 29 zamestnancov, z toho 8 učiteliek, 7 zdravotných sestier, 4upratovačky, 1školníčka, 1 hospodárska vedúca, 5 kuchárok a 2 pračky. Všetci sa snažili vytvoriť čo najpríjemnejšie a najkrajšie prostredie pre 175 zapísaných detí, pre ktoré sa stalo toto zariadenie druhým domovom. V roku 1972  pani riaditeľka Smatanová ukončila svoje pôsobenie a po nej bola do tejto funkcie vymenovaná pani Katarína Homolová. Pani riaditeľka Jozefína Haluščíková viedla spoločné zariadenie materskej školy a detských jaslí od 1. marca 1978.

Éra socializmu bola obdobím plánovaného vývoja predškolskej výchovy. Za vzor spočiatku slúžila výchova detí sovietskeho typu podľa A. S. Makarenka. Učiteľky pracovali podľa Programu výchovnej práce v materskej škole, ktorý sa používal do septembra 2008. V rokoch 1977-1978 absolvovali cyklické školenia k novým osnovám výchovno-vzdelávacej práce. Organizované boli metodické dni zamerané na zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. Učiteľky museli povinne absolvovať aj ideovo-politické vzdelávania, prostredníctvom ktorých sa komunistická moc snažila o kontrolu a zachovanie si vplyvu nad pedagógmi.

V tomto školskom roku bolo v spoločnom zariadení aj najviac detí: v 3 oddeleniach detských  jaslí spolu 62detí  a v 4 triedach MŠ 132 detí, spolu teda 201 zapísaných detí.

Osemdesiate roky boli v MŠ poznačené vrcholením socializmu. Slávnosti boli zamerané na oslavy VOSR, Vianoce s dedom Mrázom, oslavy Februárového víťazstva, MDŽ, oslavy 1. a 9. mája, SNP, Spartakiáda, Celo-okresné týždne pracovnej aktivity, exkurzie detí do vojenského útvaru v Rašove.

Zlom nastal po nežnej revolúcii v deväťdesiatych rokoch. Učiteľky už nemuseli absolvovať ideovo-politické vzdelávania. Aj do materských škôl vstúpila demokracia. V školskom roku 1990/1991 dochádza k útlmu detských jaslí bolo zrušené tretie oddelenie a nahradila ho 5. trieda MŠ, ktorá bola ako jediná v meste špecializovaná pre zrakovo postihnuté deti. O rok neskôr sa zrušilo ďalšie oddelenie jaslí, ktoré v nasledujúcom školskom roku nahradila 6. trieda MŠ.

Školské akcie začali dostávať inú podobu a prestali byť politické. Orientovali sa na deti a rodinu, aktívnejšie sa začala rozvíjať spolupráca školy s rodičmi, čo sa prejavilo na celom rade úspešných podujatí, na ktorých mali bezprostrednú účasť práve rodičia  - oslavy Dňa detí, Dňa matiek, Dňa rodiny, športové dni, Karneval, divadielka, Dni úcty k straším a na Vianoce už prichádza Mikuláš a Ježiško. Pri práci s deťmi sme viac čerpali z ľudových tradícií.

Do funkcie riaditeľky MŠ bola v roku 1991 vymenovaná pani Katarína Bačíková. Od roku 1998 sa naša materská škola aktívne zapájala každoročne do Olympiády MŠ na mestskom štadióne. Naše deti si odtiaľ odniesli nejednu cennú medailu.

Pokles pôrodnosti spôsobil, že boli zrušené 2 triedy MŠ – 5. a 6. trieda.  Jednu z nich nahradilo pohybovo-relaxačné centrum so saunou a telocvičňou, v ďalšej bolo otvorené oddelenie detských jaslí pre najmladšie deti od jedného roka.

V šk. roku 2002/2003 odišla pani riaditeľka Katarína Bačíková do invalidného dôchodku a nahradila ju Mgr. Oľga Balušíková, ktorá úspešne vedie MŠ dodnes. V roku 2008 nahradil Program výchovy a vzdelávania v materských školách Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie, na základe ktorého bol vypracovaný Školský vzdelávací program s názvom Kamaráti Maťka a Kubka, zameraný najmä na rozvíjanie prosociálnosti u detí za účelom plnenia nášho hlavného cieľa, utvárať a rozvíjať sociálnu a emocionálnu inteligenciu u detí, v ktorom pokračujeme do súčasnosti.

Zameriavame sa na ľudové zvyky a tradície, oboznamujeme deti s kultúrou nášho regiónu. Zapájame sa do rôznych projektov, organizujeme detské slávnosti pri príležitosti aktuálnych sviatkov. Približne raz za mesiac sa deti zúčastňujú divadelného predstavenia. Organizujeme celoškolské akcie a výlety pre deti. Novým fenoménom v práci MŠ bolo zavedenie krúžkov. V našej MŠ máme krúžok oboznamovania detí s anglickým jazykom, spevácko-tanečný a výtvarný. Škola sa tiež zapojila do projektov Pohybom ku zdraviu tela i duše, Bezpečne s Dopraváčikom, Malí plavčíci, s realizáciou ktorých úspešne pokračujeme aj v súčasnosti.

Napriek finančným problémom, ktorým naše školstvo musí čeliť, sa nám podarilo najmä vďaka prostriedkom získaným z 2% daní do fondu ZRŠ, premeniť našu telocvičňu na pohybovo-relaxačné centrum so saunou, kde si deti 1-krát týždenne  v zimných mesiacoch podporujú imunitný systém. Na všetkých triedach sa prerobili umyvárne a WC, zakúpili sa nové koberce, ležadlá s paplónikmi, stoly a stoličky pre deti. V súčasnosti je každá trieda vybavená interaktívnou tabuľou a pripojená na internet. Veľkou premenou prešiel aj školský dvor. Vďaka úspešnému projektu „Mama, otec, sestra, brat, príď s nami športovať“, ktorý podporila spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., prostredníctvom, svojej nadácie, a tiež z financií fondu ZRŠ sa nám podarilo zakúpiť telovýchovné zostavy na školský dvor, bicykle, kolobežky a vybetónovať mini dopravné ihrisko.

K 1. 9. 2012 škola zaznamenala významnú zmenu v súvislosti s prechodom na právnu subjektivitu.  Od tohto dátumu Materská škola, Dukelská 977 s bývalou Materskou školou, Dedovec 1747 tvoria jeden právny subjekt s názvom Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica. Súčasťami uvedenej školy sú Elokované pracovisko na Dedovci, Školská jedáleň na Dedovci a Školská jedáleň na Dukelskej. Spolu má materská škola osem tried, z toho štyri na Dukelskej ulici a štyri na Dedovci, do ktorých teraz chodí približne 176 detí, čo je maximálne využitie kapacity.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje šestnásť  pedagogických zamestnancov s kvalifikáciou pre predprimárne vzdelávanie, v zvyšovaní ktorej všetci pokračujú zapojením sa do Projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. Výchovno-vzdelávacia činnosť je realizovaná prostredníctvom školského vzdelávacieho programu Kamaráti Maťka, Kubka a Dedováčika.

Našou prácou sa snažíme o dosiahnutie optimálnej úrovne vo všetkých vzdelávacích oblastiach, aby dieťa bolo pripravené na primárne vzdelávanie v ZŠ a na život v spoločnosti. Materská škola bola a vždy bude prvým a veľmi dôležitým činiteľom, ktorí formuje a ovplyvňuje nielen deti a ich budúcnosť ale aj celú spoločnosť. Pretože dieťa, základný článok spoločnosti a budúcnosť nás všetkých nezačína žiť a učiť sa vstupom do školy, ale práve predškolské obdobie, obdobie formovania základných a veľmi dôležitých vlastností, poznatkov, charakteru na ktorom bude dieťa ďalej stavať formuje, rozvíja a ovplyvňuje Materská škola.

Za viac ako 50 rokov fungovania MŠ tu vyrástla už druhá generácia a tak sa bežne stretávame s rodičmi, ktorí sami ako deti navštevovali našu školu a s láskou a nostalgiou na ňu spomínajú. Tento rok ako darček k nedávnym 50. narodeninám sa podarilo budovu na Dukelskej ulici z prostriedkov Európskej únie so spolufinancovaním mesta Považská Bystrica zatepliť, vymeniť okná, rozvody elektriny, výchovno-vzdelávacia činnosť sa tak bude od septembra 2019 realizovať vo vynovených priestoroch.

nj.jpgml - kópia (2).jpgzuu.jpg


 


946711

Úvodná stránka