Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

 

Oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici

Milí rodičia,

brány našej MŠ pre deti, ktoré boli prihlásené na prázdniny sa otvoria dňa 12. 8. 2019.

Podarilo sa nám prichystať:

 • 1. triedu, v ktorej budú prihlásené deti z 1. a 2. triedy,
 • 2. triedu, v ktorej budú prihlásené deti z 3., 4. triedy a deti z ostatných MŠ mesta PB.

 


Projekt zateplenia budovy MŠ na Dukelskej ulici

hbkh.png

UPOZORNENIE!!!!!

Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce na budove , prosíme Vás zvýšte opatrnosť a pohybujte sa len po vyznačených koridoroch.

Žiadame rodičov, aby po prevzatí svojho dieťaťa opustili školský dvor.

Naďalej platí, že nepovolaným osobám je vstup do školského areálu zakázaný.


Mimoriadne rodičovské združenie

(platí pre triedy na Dukelskej ulici)

Vážení rodičia,

z dôvodu rekonštrukcie budovy sa dňa 6. 6. 2019 o 15:30 v 1. triede bude konať mimoriadne rodičovské združenie. Účasť rodičov nutná!!!


 

Ďakujeme všetkým rodičom, zamestnancom a priateľom školy za darovanie 2% z dane.

Vážime si Vašu priazeň a podporu.

 


Prihlasovanie detí z iných MŠ na letné prázdniny

(oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici)

Dochádzka detí počas júla a augusta 2019 sa do MŠ Dukelská 977, Považská Bystrica zapisuje osobne v dňoch 16. 05. 2019 a 17. 05. 2019 od 14:00 do 16:00 hod. v riaditeľni MŠ. Prineste si zo svojej MŠ/EP kópie nasledovných dokladov: preukaz poistenca, evidenčný lístok, splnomocnenie k preberaniu detí.

Triedy na Dukelskej ulici budú v prevádzke 01. 07. 202019 až 04. 07. 2019 a 12. 08. 2019 až 31. 08. 2019.

Do konca augusta prebiehajú na budove MŠ rekonštrukčné práce, preto žiadam, aby boli deti do MŠ Dukelská 977, Považská Bystrica prihlásené iba v prípade ozajstnej nutnej potreby.

Mgr. Oľga Balušíková

riaditeľka MŠ


Prijímanie žiadostí detí pre školský rok 2019/2020

sa koná od 30. 04. 2019 do 31. 05. 2019

 

Materská škola Dukelská 977 a Elokované pracovisko na Dedovci 1747 v Považskej Bystrici prijímajú písomné žiadosti od zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa /vrátane údaja o očkovaní/ od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podpisujú obaja rodičia.

Na žiadosti vyznačte, o ktoré triedy máte záujem – o triedy MŠ Dukelská 977 alebo o elokované triedy na Dedovci. Vyplnené žiadosti možno podávať na riaditeľstve MŠ Dukelská alebo Elokovanom pracovisku Dedovec.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo tu na našom webovom sídle v zložke dokumenty https://www.msdukelska.sk/dokumenty.phtml?id3=78791

KRITÉRIA pre prijímanie detí do MŠ na šk. rok 2019/2020:

- Deti s odkladom povinnej školskej dochádzky.

- Deti s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky.

- Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Ostatné podmienky prijímania detí určené riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

- Deti po dovŕšení troch rokov veku.

Súrodenci – ak je v MŠ už umiestnené 1 dieťa, prijímajú sa i ďalší súrodenci.

- Deti preradené zo zariadenia starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa/detských jaslí, ktoré sú pri MŠ Dukelská 977.

- Deti zo sociálne nevýhodného prostredia.

Uvedené kritériá sa uplatňujú vtedy, ak je viac prihlásených detí, ako je kapacita MŠ.

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a dieťa má osvojené základné hygienické návyky.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka si vyzdvihne rodič osobne na riaditeľstve MŠ Dukelská pre triedy na Dukelskej a v Elokovanom pracovisku na Dedovci pre triedy na Dedovci na základe telefonického oznámenia.

Z dôvodu adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve a najviac štyri hodiny denne. Zákonný zástupca spolupracuje s pedagogickými zamestnancami. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne, navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Plagátik k zápisu detí do MŠ si môžete stiahnuť a pozrieť v zložke dokumenty https://www.msdukelska.sk/dokumenty.phtml?id3=78791

 


Podporte našu MŠ na Dukelskej ulici darovaním 2% z dane

(platí pre triedy na Dukelskej ulici)

Vážení rodičia,budeme radi, ak aj v tomto školskom roku podporíte rodičovské združenie

pri našej materskej škole darovaním 2 % z Vašej dane. O hospodárení s fondom ZRŠ sú rodičia pravidelne informovaní vo februári a v septembri v príslušnom školskom roku, kedy sa vykonáva revízia fondu ZRŠ, kde je Vaša účasť vítaná.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane

Zamestnanci do 16.02. 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane,

požiadajte o vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane,

na riadok 12 vo VYHLÁSENÍ sa uvádza daňová povinnosť znížená o daňový bonus z riadku 23 v POTVRDENÍ,

z nej sa do riadku 13 uvedie suma do výšky 2% zaokrúhlená s presnosťou   na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €,

VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM doručte do 30. 4. 2019 na daňový úrad podľa Vášho miesta bydliska alebo do 26.4.2019 priamo do Materskej školy, Dukelská 977, P. B.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie

- v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené rubriky na poukázanie   do výšky 2% z dane /minimálna suma je 3,00 €/

Právnické osoby

- v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené rubriky

- minimálna výška pre poukázanie od právnickej osoby je 8,00 € pre jedného prijímateľa

Tlačivo na poukázanie 2% dane bude k dispozícii v triedach aj na webovom sídle materskej školy v zložke dokumenty,alebo priamo na tomto linku:

https://www.msdukelska.sk/dokumenty.phtml?id3=78791

Ing. Mária Germanová, predsedníčka RR ZRŠ

Mgr. Oľga Balušíková, riaditeľka MŠ

!!! POTVRDENIE o zaplatení dane a VYHLÁSENIE na darovanie 2% dane musia  byť na nových predpísaných tlačivách.

 


 

Vážení rodičia,

 

prosíme Vás, ak máte možnosť, môžete doniesť pre deti do MŠ papiere formátu A4, A3 (môžu byť popísané z jednej strany) na voľné kreslenie, strihanie, skladanie a iné výtvarné a pracovné činnosti detí.

Ďakujeme


/Oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici/ 

Vážení rodičia novoprijatých detí,

stretneme sa 4. septembra. Pokiaľ Vám to povinnosti dovolia, ideálne bude, keď prídete v čase medzi 7:00 - 8:00 hod. Na našom webovom 14086213_273854939665824_2551280214053771789_o.jpgsídle sa v zložke užitočné informácie

http://www.msdukelska.sk/?id_menu=78944&limited_level=1&stop_menu=78944 

dozviete základné informácie o tom, čo Vaše dieťa v MŠ potrebuje. Deti ktoré prichádzajú do MŠ z rodinného prostredia, po prvýkrát, budú potrebovať iba podpísane prezúvky. Bližšie informácie o MŠ a adaptačnom procese Vášho dieťaťa Vám poskytnú osobne triedne pani učiteľky.

        Tešíme sa na Vás a Vaše deti

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milí rodičia,

ak chcete podporiť rodičovské združenie pri Elokovanom pracovisku Dedovec 2% z Vašich daní je postup obdobný, ako je uvedené nižšie pri MŠ Dukelská.

Naše Rodičovské združenie je samostatný právny subjekt.

Názov : Rodičovské združenie pri Materskej škole

Sídlo: Dedovec 1747/266, 01701 Považská Bystrica

Právna forma: Občianské združenie

IČO/SID: 17319617/528

. Tlačivo si môžete stiahnuť z dokumentov  -  Vyhlásenie Dedovec 

Získané financie budú použité na nákup nových kolobežiek  a odrážadiel pre Vaše deti.

Už vopred ďakujeme.                          

                                                                                            Mariana Letková

                                                                                            predsedníčka RZ pri MŠ Dedovec

                                                                                            Janka Kurusová

                                                                                            zást. riaditeľky MŠ

 


Vážení rodičia,

budeme radi, ak aj v tomto školskom roku podporíte rodičovské združenie pri našej materskej škole darovaním 2 % z Vašej dane. O hospodárení s fondom ZRŠ sú rodičia pravidelne informovaní vo februári a v júni v príslušnom školskom roku, kedy sa vykonáva revízia fondu ZRŠ, Vaša účasť je vítaná.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane       

Zamestnanci

 • do 15.02. 2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane,
 • požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 • na riadok 09 vo vyhlásení sa uvádza daňová povinnosť znížená o daňový bonus z riadku 3 v potvrdení
 • z nej sa do riadku 10 uvedie suma do výšky 2% zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €
 • vyhlásenie spolu s potvrdením doručte do 30.4.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 26.4.2017 priamo do Materskej školy, Dukelská 977, P. B.

 

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie

 • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené rubriky na poukázanie do výšky 2% z dane /minimálna suma je 3,32

 

Právnické osoby

 • v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené rubriky
 • minimálna výška pre poukázanie od právnickej osoby je 8,30 € pre jedného prijímateľa

 

http://www.msdukelska.sk/download_file_f.php?id=791547

                                               

                                                                                                         Mgr. Jana Hederová

                                                                                                         predsedníčka RR ZRŠ

                                                                                                         Mgr. Oľga Balušíková

                                                                                                         riaditeľka MŠ

_____________________________________________________________________________

Mikuláš v EP Dedovec

Milé deti!
Dňa 19.12.2016 v pondelok o 9:30 hod,
budeme mať posedenie pri stromčeku.
Zaspievame si, zatancujeme,
a aj zarecitujeme.
A nakoniec dostanete darčeky,
ktoré tu nechal Mikuláš.
Už teraz sa tešíme!

_____________________________________________________________________________

/Oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici/

Vianočný koncert rodina-hlbocka-6-34-x.jpg

Dňa 19. 12. 2016 sa v našej MŠ uskutoční Vianočný koncert pre deti s názvom Nesieme Vám novinu, vystupovať bude rodina Hlbocká

Vstupné 1€

 

____________________________________________________________________________

/Oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici/

Milí rodičia, starí rodičia,

srdečne Vás pozývame na Vianočné besiedky,

ktoré sa budú konať v jednotlivých triedach o 15:00 hod:

1. trieda - 14. 12. 2016 /streda/vianocnystromcek.jpg

2. trieda - 15. 12. 2016 /štvrtok/

3. trieda - 20. 12. 2016 /utorok/

4. trieda - 20. 12. 2016 /utorok/

  

___________________________________________________________________________


Voľné pracovné miesta: 

Hľadáme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

 • Vedúca/i školskej jedálne

s polovičným pracovným úväzkom do Elokovaného pracoviska, Dedovec 1747, Považská Bystrica. Predpokladaný nástup od 01.01. 2017.

Požadovaný stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie v odbore potravinárstvo, prípadne v odbore – ekonomika obchodu a služieb, prevádzka hotelov a spoločného stravovania.

 

 • Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

 

 • Zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti na Elokovanom pracovisku Dedovec 1747

           nástup : november 2016.

 

 • Zastupovanie materskej dovolenky na Elokovanom pracovisku Dedovec 1747

           predpokladaný nástup: polovica januára 2017.

 

Žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom si môžete:

 • priniesť osobne do riaditeľne MŠ Dukelská, alebo Elokovaného pracoviska Dedovec,
 • zaslať poštou na adresu MŠ Dukelská 977, 01701 Považská Bystrica, alebo Elokované pracovisko MŠ, Dedovec 1747, 01701 Považská Bystrica.

 

 


/Oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici/

Fotografovanie detí 

/zimný motív/

Dňa 07.11.2016  sa uskutoční v našej MŠ v doobedňajších hodinách fotografovanie detí.

_____________________________________________________________________________

/Oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici/

S A U N O V A N I E

Materská škola umožňuje deťom zúčastňovať sa saunovania, ktoré sa bude realizovať v pohybovo-relaxačnom centre pre každú triedu 1-krát týždenne od 1.11. do 31.3. dopoludnia.

Saunovania sa budú deti jednotlivých tried zúčastňovať nasledovne:

utorok                IV. trieda

streda                 III. trieda

štvrtok               II. trieda

piatok                 I. trieda

Saunovania sa budú zúčastňovať tie deti, ktoré majú vyjadrenie od svojich zákonných zástupcov /informovaný súhlas v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z./  s potvrdením od príslušného lekára dieťaťa.

Saunovania sa nemôže zúčastniť dieťa v prípade ak:

má teplotu, ochorenie dýchacích ciest, srdcovú chorobu, zvracia, má hnačku, je unavené, má astmu /ťažší priebeh/, má mokvavé ekzémy, má krvavé a hnisavé rany, má zlomeniny a pomliaždeniny.

Na saunovanie budú deti potrebovať podpísanú 1 veľkú osúšku a podpísané telové mlieko alebo krém.

_________________________________________________________________________________________________________

/Oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici/

Vážení rodičia,

predplavecký výcvik pre deti tretej a štvrtej triedy sa ruší, z dôvodu dlhodobej PN pani plavčíčky. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

____________________________________________________________________________

Končí sa čas prázdnin, dovoleniek a začína sa

nový školský rok 2016/2017.vitame.jpg Prajeme Vám všetkým 

veľa zdravia, síl a pracovného elánu

a naším deťom veľa pekných a pozitívnych zážitkov. 

_____________________________________________________________________________

/Oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici/ 

Vážení rodičia novoprijatých detí,

stretneme sa 5. septembra. Pokiaľ Vám to povinnosti dovolia, ideálne bude, keď prídete v čase medzi 7:00 - 8:00. Tu na našom webovom sídle v zložke užitočné informácie

http://www.msdukelska.sk/?id_menu=78944&limited_level=1&stop_menu=78944 

sa dozviete základné informácie o tom, čo Vaše dieťa v MŠ potrebuje. Deti ktoré prichádzajú do MŠ z rodinného prostredia, po prvýkrát, budú potrebovať iba podpísane prezúvky. Bližšie informácie o MŠ a adaptačnom procese Vášho dieťaťa Vám poskytnú osobne triedne pani učiteľky.

Tešíme sa na Vás a Vaše deti

 


 


 


821050

Úvodná stránka