Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Platba poplatku do fondu ZRŠ

(oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici)

Vážení rodičia, v dňoch 14. - 16. 10. 2019 budeme na triedach vyberať poplatok do fondu ZRŠ (výška poplatku 20 eur/polrok bola schválená na rodičovskom združení).

Prosíme Vás o dodržanie termínu úhrady!


Divadielko pre deti

(oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici)

Bábkové divadielko Slniečko z Piešťan sa nám predvedie dňa 14. 10. 2019 o 9:15 hod. v 2. triede s predstavením 

MALÍ HUNCÚTI

o pravidlách, hračkách a hygiene.

Vstupné: 1euro/dieťa treba zaplatiť vopred triednym učiteľkám (zvyšok bude doplatený z fondu ZRŠ)


S A U N O V A N I E

(oznam platí pre triedy na Dukelskej ulici)

Materská škola umožňuje deťom zúčastňovať sa saunovania, ktoré sa bude realizovať v pohybovo-relaxačnom centre pre každú triedu 1-krát týždenne od 1.11. do 31.3. dopoludnia.

Saunovania sa budú deti jednotlivých tried zúčastňovať nasledovne:

pondelok          I. trieda

utorok                IV. trieda

streda               III. trieda

štvrtok               II. trieda

 

Saunovania sa budú zúčastňovať tie deti, ktoré majú vyjadrenie od svojich zákonných zástupcov /informovaný súhlas v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z./  s potvrdením od príslušného lekára dieťaťa.

Saunovania sa nemôže zúčastniť dieťa v prípade ak:

má teplotu, ochorenie dýchacích ciest, srdcovú chorobu, zvracia, má hnačku, je unavené, má astmu /ťažší priebeh/, má mokvavé ekzémy, má krvavé a hnisavé rany, má zlomeniny a pomliaždeniny.

Na saunovanie budú deti potrebovať podpísanú 1 veľkú osušku


Milí rodičia,

prosíme Vás o preštudovanie školského poriadku https://www.msdukelska.sk/skolsky-poriadok.phtml?id3=78881, jeho podpísanie na zadnej strane v šatniach tried a žiadame o jeho následné dodržiavanie!


Vitajte všetci, veľkí aj maličkí, tešíme sa na Vaše usmiate tváričky!

(oznam platí pre triedy na Dukelskej uici)

 

14086213_273854939665824_2551280214053771789_o.jpgMáme tu september a tí starší prichádzajú do škôlky medzi svojich spolužiakov s množstvom dovolenkových zážitkov. Do našich vynovených tried nastupujú prvýkrát aj tí najmladší a  pani učiteľky ako ich “škôlkarske  mamičky” ich s láskou a trpezlivosťou postupne zoznámia so všetkým, čo budú potrebovať.

Stretneme sa 2. septembra. Pokiaľ Vám to povinnosti dovolia, ideálne bude, keď prídete s novoprijatými deťmi v čase medzi 7:00 - 8:00 hod. Zoznamy detí podľa rozdelenia do tried nájdete na nástenke pri vstupe do MŠ a na dverách jednotlivých tried.

Tu na našom webovom sídle v zložke  užitočné informácie

http://www.msdukelska.sk/?id_menu=78944&limited_level=1&stop_menu=78944 

sa dozviete základné informácie o tom, čo Vaše dieťa v MŠ potrebuje.  Bližšie informácie o MŠ a adaptačnom procese Vášho dieťaťa Vám poskytnú osobne triedne pani učiteľky.

Budeme veľmi šťastní, keď sa v našej materskej škole budete cítiť ako doma, vytvoríte si kamarátstva, naučíte sa novým zručnostiam a bude Vám chutiť to, čo Vám tety kuchárky navaria.

Výchova dieťaťa v zdravom prostredí je pre nás životným poslaním. Sme pripravení si vypočuť každý problém,  bôľ aj strach. Poteší nás dobrý nápad, úsmev a konštruktívna spätná väzba.

Želáme Vám veľa pekných chvíľ v novom školskom roku 2019/2020

 


Projekt zateplenia budovy MŠ na Dukelskej ulici

hbkh.png

UPOZORNENIE!!!!!

Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce na budove , prosíme Vás zvýšte opatrnosť a pohybujte sa len po vyznačených koridoroch.

Žiadame rodičov, aby po prevzatí svojho dieťaťa opustili školský dvor.

Naďalej platí, že nepovolaným osobám je vstup do školského areálu zakázaný.

 


 

 

Ďakujeme všetkým rodičom, zamestnancom a priateľom školy za darovanie 2% z dane.

Vážime si Vašu priazeň a podporu.

 

 


 

Prijímanie žiadostí detí pre školský rok 2019/2020

sa koná od 30. 04. 2019 do 31. 05. 2019

 

Materská škola Dukelská 977 a Elokované pracovisko na Dedovci 1747 v Považskej Bystrici prijímajú písomné žiadosti od zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa /vrátane údaja o očkovaní/ od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podpisujú obaja rodičia.

Na žiadosti vyznačte, o ktoré triedy máte záujem – o triedy MŠ Dukelská 977 alebo o elokované triedy na Dedovci. Vyplnené žiadosti možno podávať na riaditeľstve MŠ Dukelská alebo Elokovanom pracovisku Dedovec.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo tu na našom webovom sídle v zložke dokumenty https://www.msdukelska.sk/dokumenty.phtml?id3=78791

KRITÉRIA pre prijímanie detí do MŠ na šk. rok 2019/2020:

- Deti s odkladom povinnej školskej dochádzky.

- Deti s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky.

- Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Ostatné podmienky prijímania detí určené riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

- Deti po dovŕšení troch rokov veku.

Súrodenci – ak je v MŠ už umiestnené 1 dieťa, prijímajú sa i ďalší súrodenci.

- Deti preradené zo zariadenia starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa/detských jaslí, ktoré sú pri MŠ Dukelská 977.

- Deti zo sociálne nevýhodného prostredia.

Uvedené kritériá sa uplatňujú vtedy, ak je viac prihlásených detí, ako je kapacita MŠ.

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a dieťa má osvojené základné hygienické návyky.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka si vyzdvihne rodič osobne na riaditeľstve MŠ Dukelská pre triedy na Dukelskej a v Elokovanom pracovisku na Dedovci pre triedy na Dedovci na základe telefonického oznámenia.

Z dôvodu adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve a najviac štyri hodiny denne. Zákonný zástupca spolupracuje s pedagogickými zamestnancami. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne, navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Plagátik k zápisu detí do MŠ si môžete stiahnuť a pozrieť v zložke dokumenty https://www.msdukelska.sk/dokumenty.phtml?id3=78791

 


Podporte našu MŠ na Dukelskej ulici darovaním 2% z dane

(platí pre triedy na Dukelskej ulici)

Vážení rodičia,budeme radi, ak aj v tomto školskom roku podporíte rodičovské združenie

pri našej materskej škole darovaním 2 % z Vašej dane. O hospodárení s fondom ZRŠ sú rodičia pravidelne informovaní vo februári a v septembri v príslušnom školskom roku, kedy sa vykonáva revízia fondu ZRŠ, kde je Vaša účasť vítaná.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane

Zamestnanci do 16.02. 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane,

požiadajte o vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane,

na riadok 12 vo VYHLÁSENÍ sa uvádza daňová povinnosť znížená o daňový bonus z riadku 23 v POTVRDENÍ,

z nej sa do riadku 13 uvedie suma do výšky 2% zaokrúhlená s presnosťou   na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €,

VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM doručte do 30. 4. 2019 na daňový úrad podľa Vášho miesta bydliska alebo do 26.4.2019 priamo do Materskej školy, Dukelská 977, P. B.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie

- v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené rubriky na poukázanie   do výšky 2% z dane /minimálna suma je 3,00 €/

Právnické osoby

- v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené rubriky

- minimálna výška pre poukázanie od právnickej osoby je 8,00 € pre jedného prijímateľa

Tlačivo na poukázanie 2% dane bude k dispozícii v triedach aj na webovom sídle materskej školy v zložke dokumenty,alebo priamo na tomto linku:

https://www.msdukelska.sk/dokumenty.phtml?id3=78791

Ing. Mária Germanová, predsedníčka RR ZRŠ

Mgr. Oľga Balušíková, riaditeľka MŠ

!!! POTVRDENIE o zaplatení dane a VYHLÁSENIE na darovanie 2% dane musia  byť na nových predpísaných tlačivách.

 


 

Vážení rodičia,

 

prosíme Vás, ak máte možnosť, môžete doniesť pre deti do MŠ papiere formátu A4, A3 (môžu byť popísané z jednej strany) na voľné kreslenie, strihanie, skladanie a iné výtvarné a pracovné činnoseti detí.

Ďakujeme

_________________________________________________________________________________________________________


 


1222361

Úvodná stránka